Home  >  category  >  Internet of things  >  Internet of Things

Internet of Things

วิชานี้เกี่ยวกับอะไร IoT หรือ Internet of Things เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่สามารถสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย เพื่อให้ส่วนกลางสามารถประมวลข้อมูลจากจุดที่ติดเซ็นเซอร์ไปรวมกับข้อมู..

About subject

วิชานี้เกี่ยวกับอะไร

IoT หรือ Internet of Things เป็นอุปกรณ์เซ็นเซอร์ที่สามารถสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่าย เพื่อให้ส่วนกลางสามารถประมวลข้อมูลจากจุดที่ติดเซ็นเซอร์ไปรวมกับข้อมูลจากส่วนอื่นๆ ทำให้เกิด BigData ที่สามารถให้ความหมายที่มีผลต่อสภาวะแวดล้อมนั้น

            วิชา IoT เบื้องต้นนี้จะนำเสนอองค์ความรู้กระบวนการการทำงานของเทคโนโลยีตลอดจนประโยชน์การใช้งาน ข้อจำกัดและแนวโน้มในอนาคต ให้ผู้เรียนได้เข้าใจ จากนั้นมีการนำเสนอขั้นตอนการพัฒนาอุปกรณ์ IoT เพื่อนำไปใช้งาน

 

เนื้อหาหลักสูตร

 1. Internet of Things
 2. ประโยชน์ของ IoT ในธุรกิจ และอุตสาหกรรม
 3. การประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม       
 4. Case Study 1     
 5. Case Study 2     
 6. สถาปัตยกรรม IoT (1)     
 7. สถาปัตยกรรม IoT (2)
 8. การใช้ IoT ในอุตสาหกรรม 4.0    
 9. การใช้ IoT ใน Smart Farming
 10. แนวโน้มของเทคโนโลยี IoT ในประเทศไทย

 

คุณจะได้อะไรจากการเรียนวิชานี้

 1. เข้าใจการใจการใช้งานอง IOT ธุรกิจและ
 2. เข้าใจเครือข่ายสื่อสัญญาณเซนเซอร์ไร้สาย
 3. เข้าใจแนวทางในการพัฒนาระบบ IOT
 4. สามารถมีแนวทางในการประยุกต์ใช้ IOT

Lecturer

 
Chiradet Saisuchok

 

Subject name Internet of Things
Duration of study 0 Minutes per day
Should study 0 Day
Institution -
Content level -
Language Thai
Describe Thai
VIEWS 811 VIEWS
Score 0/10  Score
© 2018 Rajamagala University of Technology Phra Nakhon. All Rights Reserved.