ห้องเรียนเชิงปฏิบัติการ

Co-Robotics : Advance
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics : ระดับสูง ...
Co-Robotics Knowledge Development Project
Administrator D
Co-Robotics Knowledge Development Project
Administrator D
Co-Robotics Knowledge Development Project
Administrator D
Train Control and Operation and Railway Telecoms
การควบคุมและปฏิบัติการรถไฟ (Train Control and Operation) และการสื่อสารในระบบราง (Railway Telecoms...
Railway Systems Maintenance Engineering
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ดร.ปัญจรัตน์ หาญพานิช, วรพงษ์ เฉลิมวัฒนานนท์, อัศวิน มุ่งนากลาง
Railway Electrical System
ระบบไฟฟ้าระบบราง (Railway Electrical System)       เพื่อให้ผู้เ...
Railway Systems Maintenance Engineering
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ดร.ปัญจรัตน์ หาญพานิช, วรพงษ์ เฉลิมวัฒนานนท์, อัศวิน มุ่งนากลาง
Mechanical and Electrical Maintenance of Railway Vehicles
การซ่อมบำรุงทางกลและไฟฟ้าของยานพาหนะระบบราง (Mechanical and Electrical Maintenance of Railway Veh...
Railway Systems Maintenance Engineering
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ดร.ปัญจรัตน์ หาญพานิช, วรพงษ์ เฉลิมวัฒนานนท์, อัศวิน มุ่งนากลาง
basic AR VR and MR creation
การสร้าง AR VR และ MR เบื้องต้น       ผู้เรียนสามารถสร้าง AR VR...
Railway Systems Maintenance Engineering
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ดร.ปัญจรัตน์ หาญพานิช, วรพงษ์ เฉลิมวัฒนานนท์, อัศวิน มุ่งนากลาง
Develop examples of Railway Systems Maintenance Engineering via AR VR and MR technology
พัฒนาตัวอย่างการสร้างเทคโนโลยีในการฝึกปฏิบัติด้านวิศวกรรมระบบรางด้วยเทคโนโลยี AR VR และ MR เ...
Railway Systems Maintenance Engineering
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ดร.ปัญจรัตน์ หาญพานิช, วรพงษ์ เฉลิมวัฒนานนท์, อัศวิน มุ่งนากลาง
BIG DATA FOR DIGITAL MARKETING ONLINE
ในหลักสูตร Machine learning for Data Science จะเข้าใจการวิเคราะห์เชิงทำนาย หรือ Predictive analyt...
E-commerce
Administrator D
SMEs Go Online-Basic
บทเรียนที่ 1. บทนำ บทเรียนที่ 2. การสมัครและใช้งานบัญชีอีเมล์ บทเรียนที่ 3. การสร้างบัญชี...
E-commerce
Administrator D
Ecosystem & Supply Chain ความเข้าใจเกี่ยวกับ e-Commerce ครอบคลุมอย่างครบวงจร
รายวิชานี้  ผู้เรียนจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะ มีความเข้าใจเกี่ยวกับe-Commerce ครอบคลุมอย่าง...
E-commerce
Administrator D
E-commerce
เนื้อหาวิชา 1. E-commerce คืออะไร 2. รูปแบบธุรกิจ E-commerce 3. เราจะเริ่มธุรกิจ E-co...
E-commerce
Administrator D
Virtual Reality Recruitment Advance
วิชานี้เกี่ยวกับ วิชา VR RE ระดับสูงนี้ แบ่งส่วนที่ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม S-Curve ...
Virtual Reality Recruitment
Administrator D
Virtual Reality Recruitment Intermediate
วิชานี้เกี่ยวกับ VR RE ระดับกลางนี้จะเรียนรู้ในด้านหลักการ Usability ภาคปฎิบัตินี้ และเรียนรู...
Virtual Reality Recruitment
Administrator D
Virtual Reality Recruitment Basic
วิชานี้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีความจริงเสมือนเป็นสื่อที่ถูกสร้างขึ้น ที่ถูกจำลองขึ้นให้เป็น วัตถุ ...
Virtual Reality Recruitment
Administrator D
3D Hologram
วิชานี้เกี่ยวกับอะไร เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนจริงในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและใกล้ตัวเรามากขึ...
3D Hologram
Chiradet Saisuchok
© 2018 Rajamagala University of Technology Phra Nakhon. All Rights Reserved.