ห้องเรียนเชิงปฏิบัติการ

SMEs Go Online-Basic
บทเรียนที่ 1. บทนำ บทเรียนที่ 2. การสมัครและใช้งานบัญชีอีเมล์ บทเรียนที่ 3. การสร้างบัญชี...
E-commerce
Administrator DIRIx
Virtual Reality Recruitment Advance
วิชานี้เกี่ยวกับ วิชา VR RE ระดับสูงนี้ แบ่งส่วนที่ใช้องค์ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรม S-Curve ...
Virtual Reality Recruitment
Administrator DIRIx
Virtual Reality Recruitment Intermediate
วิชานี้เกี่ยวกับ VR RE ระดับกลางนี้จะเรียนรู้ในด้านหลักการ Usability ภาคปฎิบัตินี้ และเรียนรู...
Virtual Reality Recruitment
Administrator DIRIx
Virtual Reality Recruitment Basic
วิชานี้เกี่ยวกับ เทคโนโลยีความจริงเสมือนเป็นสื่อที่ถูกสร้างขึ้น ที่ถูกจำลองขึ้นให้เป็น วัตถุ ...
Virtual Reality Recruitment
Administrator DIRIx
Virtual Reality for Hazardous working environments
วิชานี้เกี่ยวกับ การเรียนเรื่อง Vr จะเรียนภายใต้บริบทของอัคคีภัยโดยมีการบรรยายให้ความรู้ด้านก...
Virtual Reality
Administrator DIRIx
3D Hologram
วิชานี้เกี่ยวกับอะไร เทคโนโลยีการสร้างภาพเสมือนจริงในปัจจุบันมีความก้าวหน้าและใกล้ตัวเรามากขึ...
3D Hologram
Administrator DIRIx
Advance of Augmented Reality
วิชานี้เกี่ยวกับ ในวิชา AR ระดับสูงนี้จะพูดถึงเทคนิคของ AR และบทบาทของ Unity ทั้งนี้เครื่องมื...
Augmented Reality
Administrator DIRIx
Intermediate of Augmented Reality
วิชานี้เกี่ยวกับ เนื้อหา AR ระดับสูงนี้ จะแนะนำการใช้ AR ในอุตสาหกรรมและในงานด้านวิศวกรรม จะค...
Augmented Reality
Administrator DIRIx
Basics of Augmented Reality
วิชานี้เกี่ยวกับ วิชาความเป็นจริงเสริมหรือ AR ระดับเบื้องต้นนี้ จะเกี่ยวกับเทคโนโลยี AR การใช...
Augmented Reality
Administrator DIRIx
Smart City
Administrator DIRIx
BIG DATA FOR DIGITAL MARKETING ONLINE
              ในหลักสูตร Machine ...
E-commerce
Administrator DIRIx
Project Management
การพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา...
Digital and Robotics
ดร.หงษ์ลัดดา พงศ์สุวรรณ
Mechatronics & Robotics
การพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยี...
Digital and Robotics
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
Network & Security
การพัฒนาองค์ความรู้และอบรมพัฒนาบุคลากรทางด้านดิจิทัลและหุ่นยนต์ มาตรฐานอาชีพ สาขาวิชาชีพเทคโนโลยี...
Digital and Robotics
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
Hardware
Knowledge development and training for digital and robotics personnel, professional standards, pr...
Digital and Robotics
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ
Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA)
ระบบ SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) เป็นระบบที่ใช้ในการรวบรวมและจัดกา...
Industry 4.0
Administrator DIRIx
© 2018 Rajamagala University of Technology Phra Nakhon. All Rights Reserved.