โครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory)
วิชานี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่อไปนี้ - พื้นฐานการต่อสายและเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC (Wiring & ...
หลักสูตรพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory)
System Admin
PLC & HMI Programming for Factory Automation System
เพื่อให้เข้าใจการเขียนโปรแกรม PLC & HMI ระดับพื้นฐานและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ ผู้เข้าอบรมจะไ...
PLC & HMI Programming for Factory Automation System
System_Admin DIRI
ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AI for Industry 4.0)
ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AI for Industry 4.0) เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานและสามารถ...
ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AI for Industry 4.0)
System_Admin DIRI
PLC ขั้นพื้นฐาน (Basic PLC)
วิชานี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่อไปนี้ -   พื้นฐานการต่อสายและเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC (W...
หลักสูตรพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory)
System Admin
โครงการพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ (Service Robotics)
การพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ (Service Robot)         ...
หลักสูตรพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ (Service Robotics)
System Admin
หลักสูตรชั้นสูง
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโ...
Humanoid
ดร.วุฒิพงศ์ ,ดร.ปัญจรัตน์ และดร.ภราดร
หลักสูตรปานกลาง
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโ...
Humanoid
ดร.วุฒิพงศ์ ,ดร.ปัญจรัตน์ และดร.ภราดร
หลักสูตรพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโ...
Humanoid
ดร.วุฒิพงศ์ ,ดร.ปัญจรัตน์ และดร.ภราดร
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
หลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมระบบดิจัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ (Robotics Arm Maintenance Engineerin...
วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์
admin newgen
AI and Image Processing - Advance level
About the course   AI and Image Processing - Advance Level A student will le...
โครงการการพัฒนาความรู้ระบบ Ai และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME
System Admin
AI and Image Processing - Intermediate level
About the course   AI and Image Processing- Intermediate Level Student will ...
โครงการการพัฒนาความรู้ระบบ Ai และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME
System Admin
AI and Image Processing - Basic level
About the course   AI and Image Processing- Basic Level Student will underst...
โครงการการพัฒนาความรู้ระบบ Ai และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิตสำหรับอุตสาหกรรม SME
System Admin
Co-Robotics : Basic
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics : ระดับพื้นฐาน   ...
Co-Robotics Knowledge Development Project
System Admin
Co-Robotics : Intermediate
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics : ระดับกลาง   ...
Co-Robotics Knowledge Development Project
System Admin
Co-Robotics : Advance
การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics ระดับสูง ...
Co-Robotics Knowledge Development Project
System Admin
Train Control and Operation and Railway Telecoms
การควบคุมและปฏิบัติการรถไฟ (Train Control and Operation) และการสื่อสารในระบบราง (Railway Telecoms...
Railway Systems Maintenance Engineering
นาวาตรี ดร.วุฒิพงศ์ พงศ์สุวรรณ, ดร.ปัญจรัตน์ หาญพานิช, วรพงษ์ เฉลิมวัฒนานนท์, อัศวิน มุ่งนากลาง
© 2018 Rajamagala University of Technology Phra Nakhon. All Rights Reserved.