All courses
Training Course
การออกแบบกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์จากโปรแกรมจำลองเสมือนจริง
วัตถุประสงค์เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจถึงโครงสร้าง หลักการทำงาน และคำสั่งของโปรแกรมกระบวนการผลิต...
การออกแบบกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติด้วยหุ่นยนต์จากโปรแกรมจำลองเสมือนจริง
System Admin
หลักสูตรการสร้างปัญญาประดิษฐ์แบบ Low Code สำหรับงานอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์
ภายใต้โครงการประยุกต์ใช้หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ในการรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์เพื่อรองรับเศรษฐกิจ...
หลักสูตรการสร้างปัญญาประดิษฐ์แบบ Low Code สำหรับงานอุตสาหกรรมและหุ่นยนต์
System Admin
Prototyping design by reverse engineering techniques
วัตถุประสงค์เพื่อฝึกทักษะการสร้างและพัฒนาต้นแบบอุตสาหกรรมด้วยโรงประลองทางวิศวกรรม  โดยผู้เข้...
Prototyping Design by Reverse Engineering Techniques
System Admin
โครงการพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory)
วิชานี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่อไปนี้ - พื้นฐานการต่อสายและเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC (Wiring & ...
หลักสูตรพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory)
System Admin
PLC & HMI Programming for Factory Automation System
เพื่อให้เข้าใจการเขียนโปรแกรม PLC & HMI ระดับพื้นฐานและสามารถประยุกต์ใช้งานได้ ผู้เข้าอบรมจะไ...
PLC & HMI Programming for Factory Automation System
System_Admin DIRI
ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AI for Industry 4.0)
ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AI for Industry 4.0) เพื่อให้เข้าใจถึงพื้นฐานและสามารถ...
ระบบปัญญาประดิษฐ์สำหรับอุตสาหกรรม 4.0 (AI for Industry 4.0)
System_Admin DIRI
PLC ขั้นพื้นฐาน (Basic PLC)
วิชานี้ประกอบไปด้วยเนื้อหาต่อไปนี้ -   พื้นฐานการต่อสายและเขียนโปรแกรมสำหรับ PLC (W...
หลักสูตรพัฒนาระบบการผลิตจำลอง (Smart Factory)
System Admin
โครงการพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์
การพัฒนาหุ่นยนต์บริการต้นแบบ (Service Robot)         ...
หลักสูตรพัฒนานวัตกรรมหุ่นยนต์
System Admin
หลักสูตรชั้นสูง
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโ...
Humanoid
ดร.วุฒิพงศ์ ,ดร.ปัญจรัตน์ และดร.ภราดร
หลักสูตรปานกลาง
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโ...
Humanoid
ดร.วุฒิพงศ์ ,ดร.ปัญจรัตน์ และดร.ภราดร
หลักสูตรพื้นฐาน
เพื่อพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์เพื่ออุตสาหกรรมบริการและการศึกษาด้วยเทคโนโ...
Humanoid
ดร.วุฒิพงศ์ ,ดร.ปัญจรัตน์ และดร.ภราดร
โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
หลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมระบบดิจัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ (Robotics Arm Maintenance Engineerin...
วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์
admin newgen
© 2018 Rajamagala University of Technology Phra Nakhon. All Rights Reserved.