โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาแอปพลิเคชัน VR AR และ MR เพื่อพัฒนาทักษะวิศวกรซ่อมบำรุงระบบราง”

สามารถศึกษาต่อได้ที่ : https://www.rmutpmooc.org/course/introduction/29


โครงการฝึกอบรม “การอบรมหลักสูตรระยะสั้น วิศวกรรมระบบดิจิทัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์”
สามารถศึกษาต่อได้ที่ : https://www.rmutpmooc.org/course/subject/overview/184


โครงการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาองค์ความรู้ เพื่อสร้างหุ่นยนต์ทำงานประสานกับคน Co-Robotics”
สามารถศึกษาต่อได้ที่ : https://www.rmutpmooc.org/course/introduction/30


โครงการฝึกอบรม “โครงการพัฒนาหลักสูตรและเนื้อหาวิทยาการหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ ด้วยเทคโนโลยีแบบ mix reality”
สามารถศึกษาต่อได้ที่ : https://www.rmutpmooc.org/course/introduction/11


โครงการฝึกอบรม “การพัฒนาความรู้ระบบ AI และ Image Processing เพื่อแก้ปัญหาการผลิต
สำหรับอุตสาหกรรม SME ในคลัสเตอร์ S-Curve”
สามารถศึกษาต่อได้ที่ : https://www.rmutpmooc.org/course/introduction/31


 


พิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ (MOU) กับ TARA

          เมื่อวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผศ.สหรัตน์ วงษ์ศรีษะ รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เป็นประธานพิธีลงนามความร่วมมือในการพัฒนาด้านวิชาการ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กับ สมาคมผู้ประกอบการระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ไทย (TARA) เพื่อสร้างความร่วมมือทางด้านการพัฒนาการศึกษาเทคโนโลยี และนวัตกรรมให้กับภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยีด้าน Smart Factory โดยให้การสนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ทั้งกลุ่ม Start Up, Developer และ System Integrator ให้กับภาคอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมในประเทศให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศ อันจะนำไปสู่การเติบโตทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มั่นคงและเข้มแข็งต่อไป ณ ห้องประชุมรพีพัฒน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (ศูนย์เทเวศร์)

 

ข้อมูลเพิ่มเติมที่ http://diri.rmutp.ac.th/?p=4431

 


การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

กับภาคอุตสาหกรรมดังนี้

 


ตัวอย่างความร่วมมือกับภาคเอกชน

VDO 360 องศา จาก บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอยด์ จำกัด

 

ตัวอย่าง Augmented Reality (AR)

 

การประยุกต์ใช้งาน VR

 
 

 

© 2018 Rajamagala University of Technology Phra Nakhon. All Rights Reserved.