โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต
หลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมระบบดิจัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ (Robotics Arm Maintenance Engineering) ภายใต้การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

หลักสูตรระยะสั้นด้านวิศวกรรมระบบดิจัลและการซ่อมบำรุงหุ่นยนต์ (Robotics Arm Maintenance Engineering) ภายใต้การสร้างบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร จึงมุ่งเน้นกิจกรรมการสร้างความรู้ การพัฒนาถ่ายทอดความรู้ร่วมกับการฝึกปฎิบัติจริงในสถานประกอบการ เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ ได้พัฒนาทักษะและความรู้มากขึ้น โดยเฉพาะการใช้งานและการซ่อมบำรุงแขนกลอุตสาหกรรม (Industrial Robotics Arm) ซึ่งถือว่าเป็นอุปกรณ์สำคัญในการทำงานของโรงงานยุค 4.0 โดยโครงการนี้ เน้นการบูรณาการทำงานและการถ่ายทอดความรู้จากภาคการศึกษาและภาคอุตสาหกรรมร่วมกันให้เป็นรูปธรรม รวมทั้งเน้นการจัดการองค์ความรู้วิศวกรรมการซ่อมบำรุงระบบแขนกล (Robotics Arm Maintenance Engineering) การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัล การใช้งานโปรแกรมจำลองสถานการณ์ การฝึกทักษะการปฏิบัติงานภายใต้ปัญหาจริง ซึ่งถือว่ามีความสำคัญในการรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเทคโนโลยีในยุคอุตสาหกรรม 4.0 รวมถึงการนำองค์ความรู้ที่ได้จากหลักสูตรนี้ เข้าสู่ระบบการเรียนรู้ออนไลน์ขนาดใหญ่ (MOOCs) ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการถ่ายทอดการพัฒนากำลังคนแบบ Lifelong Learning เพื่อช่วยสนับสนุนการพัฒนากำลังคนของประเทศไทยยุค 4.0


โครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิต

 

© 2018 Rajamagala University of Technology Phra Nakhon. All Rights Reserved.