BIG DATA FOR DIGITAL MARKETING ONLINE

ในหลักสูตร Machine learning for Data Science จะเข้าใจการวิเคราะห์เชิงทำนาย หรือ Predictive analytics / Data visualization / Machine learning และ การประยุกต์ machine learning too..

About subject

ในหลักสูตร Machine learning for Data Science จะเข้าใจการวิเคราะห์เชิงทำนาย หรือ Predictive analytics / Data visualization / Machine learning และ การประยุกต์ machine learning tools

เนื้อหาทั้ง7หลักสูตรนี้จะทำให้คุณเข้าใจการประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูลมากขึ้น รวมถึงการทำการตลาดออนไลน์ ในอุตสาหกรรม S-curve ประเภทต่างๆ ของประเทศไทย ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจและองค์กรของผู้เรียนสามารถคาดการณ์ข้อมูลและวางแผนการตัดสินใจดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

เนื้อหาวิชา

1.หลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ (Digital Marketing) part1

2.หลักสูตรดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์ (Digital Marketing) part2

3.หลักสูตรอบรมการวิเคราะห์ Big data

4.หลักสูตรอบรมการวิเคราะห์ Big Data Analytics as a Services for Developer

5.หลักสูตร Introduction to IoT Analytics using Hadoop

6.หลักสูตร Machine Learning for Data Science

7.หลักสูตรการประยุกต์ใช้ Big data ด้านดิจิทัลมาร์เก็ตติ้งออนไลน์(Digital Marketing)

ในอุตสาหกรรม S-curve ของประเทศไทย

 

Lecturer

 
Somchai Dokmai-Ngoen

 

Subject name BIG DATA FOR DIGITAL MARKETING ONLINE
Duration of study 0 Minutes per day
Should study 0 Day
Institution -
Content level -
Language Thai
Describe Thai
VIEWS 1,348 VIEWS
Score 0/10  Score
© 2018 Rajamagala University of Technology Phra Nakhon. All Rights Reserved.