Time left for this assessment :
Test
Home  >  category  >  Digital and Robotics  >  Mechatronics & Robotics  >  ชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล  >  Test
Test ชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล
1. Sine and Cosine Error คืออะไร?

2. Parallax Error คืออะไร?

3. Backlax Error คืออะไร

4. ในกรณีที่ผู้วัดให้ความสำคัญกับขนาดของชิ้นงาน มากกว่าความขนาน ให้กำหนดจุดรองรับที่ เรียกว่าอะไร?

5. อุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดในการวัด ขนาดของชิ้นงานอยู่ที่ กี่องศาเซลเซียส?

© 2018 Rajamagala University of Technology Phra Nakhon. All Rights Reserved.