Time left for this assessment :
Test
Home  >  category  >  Digital and Robotics  >  Mechatronics & Robotics  >  แก้ไขปัญหาขัดข้องระบบหุ่นยนต์  >  Test
Test แก้ไขปัญหาขัดข้องระบบหุ่นยนต์
1. ปุ่มหยุด ฉุกเฉิน E-Stop มีอีกชื่อว่าอะไร

2. การใช้ปุ่มหยุดฉุกเฉินสำหรับหยุดเครื่องจักร ควรจะตัดการทำงานในด้านใดบ้าง

3. Error level มีกี่ระดับ?

4. ปุ่มหยุดฉุกเฉิน มีหน้าที่ทำอะไร?

5. ปุ่มหยุดฉุกเฉินควรจะใช้หน้า Contact ที่เป็น NC เท่านั้น, NC ย่อมาจากอะไร?

© 2018 Rajamagala University of Technology Phra Nakhon. All Rights Reserved.